Leerlingenraad

De leerlingenraad van onze school is een enthousiaste groep die de mening van de leerlingen op school weergeeft en deze overlegt met leerkrachten en directie. Goede ideeën, opmerkingen,  klachten of ergernissen worden besproken op de leerlingenraad.  Het kan dus gaan over de noodzaak van een drankautomaat of de samenstelling van het examenrooster of…

Schoolraad

Onze school hecht veel waarde aan de participatie van alle betrokkenen om het schoolbeleid mee vorm te geven. De schoolraad adviseert de directie bij de dagdagelijkse zorgen, de schoolorganisatie en de strategische keuzes voor de afdelingen.

In de schoolraad zetelen vertegenwoordigers van ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. De bevoegdheden van de schoolraad zijn drieledig.

Schoolraad

De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie: de schoolraad krijgt zelf informatie maar moet ook zelf communiceren over de eigen werking. Zo blijven alle personeelsleden, ouders en leerlingen op de hoogte van de standpunten die de schoolraad inneemt. Daarnaast heeft de schoolraad een adviesbevoegdheid (bijv. over het studieaanbod, …) en een overlegbevoegdheid (bijv. over het schoolreglement, het schoolwerkplan, …). De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur liggen. Om de 4 jaar worden de leden gekozen.

raadpleeg verslagen schoolraad